Kèn vàng

Loài đang được trồng làm cây cảnh ở đường phố, trường học vì có hoa đẹp. Mới đầu nhìn cũng khó đoán được tên vì chỉ thấy lá kép chân vịt 5-7 lá chét, sau đến mùa hoa quả mới xác định rõ hơn.

Các loài thường gặp:

Kèn vàng (Tabebuia aurea)

Ngoài ra còn có Kèn hồng (Tabebuia rosea)

About dungo

Work on forest and natural resource management aspects. Interested in nature, human-being, and socio-ecological systems, esp. how human activities shape the nature including ecology, landscape, and habitats.
This entry was posted in QLRBV. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s